Заявка за търсене:
Търси в поле:

ПРАВА НА ЧИТАТЕЛИТЕ

НА БИБЛИОТЕЧНИЯ ЦЕНТЪР НА ЕВУИМ


Читателите имат право да получават следните видове услуги:
  • Да заемат библиотечни материали за дома или за читалнята.
  • Да получават библиотечни документи от други библиотеки, извън населеното място, съгласно разпоредбите на Правилника за междубиблиотечно заемане в страната и чужбина.
  • Да получават - по традиционните методи или чрез ЕИМ указания за използване на Базите данни, информации и справки за литература по дадена тема, библиографски данни по дадено заглавие, библиографии за издирвана литература по теми.
  • Да използват целия справочен апарат на библиотеката и изложените на свободен достъп библиотечни материали.
  • Да използват компютрите в библиотеката, предназначени за читатели за изработване на библиографски справки, текстообработващите програми и пълнотекстовите бази данни, които библиотеката предоставя.

Читателите не могат да заемат за дома единични екземпляри (обозначени със зелен етикет), или последен екземпляр (обозначен с бяло-зелен етикет) от книжния фонд, справочни и периодични издания.

За кражба на библиотечни материали се търси наказателна и гражданска отговорност, съгласно разпоредбите на чл. 35 от Наредбата за запазване на библиотечните фондове.

Срокът за заемане на библиотечни материали за дома е:
  • За преподавателския състав - до 6 месеца.
  • За студенти и служители от ЕВУИМ - до 1 месец.
  • Срокът за заемане за дома може да бъде продължен по искане на читателя само ако заетите библиотечни материали не се търсят в момента от други читатели. При продължаване срока за заемане за дома, читателят е длъжен да ги представи в библиотеката за презаписване.
  • Читателите имат право да запазват библиотечните материали в читалнята на библиотеката за срок от 3 дни.
Копирането на библиотечни документи се извършва задължително и единствено в сградата на ЕВУИМ при спазване на изискванията на Чл. 24 (1) т. 9 и т. 11 от Закон за Авторското право и сродните му права.

От дисертации и дипломни работи могат да се копират само съдържание и уводна част.

Доставените по Междубиблиотечно заемане и Международно междубиблиотечно заемане документи се копират лично от потребителя единствено в сградата на ЕВУИМ.

Когато читателят загуби или повреди заетия библиотечен материал до такава степен, че това го прави негоден за ползване, той трябва в рамките на срока за заемане да замени библиотечния материал с идентичен в библиографско отношение екземпляр, или да заплати обезщетение в размер на 5-кратната стойност на библиотечния материал по търговски цени.
ТЪРСЕНЕ В КАТАЛОГА
Основно търсене, позволяващо търсене по дума или комбинация от думи, свързани с логически (булеви) оператори И, ИЛИ, НЕ
ТЪРСЕНЕ В КАТАЛОГА ПРЕЗ ИНДЕКС
Прелистване на индекс с термините за търсене (азбучно подредени) от началото или от зададена позиция. Имате възможност да селектирате интересуващите Ви термини и да направите запитвания за тях.